Veelgestelde vragen

Door studenten

Mag ik een studentenjob doen in de zorgsector

Ja! Studenten zorg- en/of verpleegkunde kunnen tijdens hun studentenjob relevante ervaring op als zorgkundige. Hiervoor moeten ze een registratie als zorgkundige hebben. Onthoud wel dat je activiteiten als zorgkundige beperkter zijn dan die van een verpleegkundige.  

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE WERKNEMERS EN DE WERKZOEKENDEN

 1. Het bureau mag onder geen beding enige vergoeding van de werknemer vragen of ontvangen.
 2. Het bureau moet alle betrokkenen op een objectieve, respectvolle en niet- discriminerende wijze behandelen en mag geen personeelsadvertenties opstellen of publiceren die aanleiding kunnen geven tot discriminatie.
 3. Het bureau moet de persoonlijke levenssfeer van de werknemers eerbiedigen en mag de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, alleen vragen en gebruiken met toestemming en in het belang van de werknemer in het kader van zijn professionele inschakeling en met inachtneming van de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens.
 4. Het bureau moet inzage verlenen aan de opdrachtgever en de werknemers betreffende de over hen opgeslagen gegevens en moet hen, op hun verzoek, na beëindiging van de opdracht, een afschrift van hun dossier bezorgen.
 5. Het bureau mag informatie over de opdrachtgevende werkgever en de werknemers enkel opvragen en gebruiken in het kader van de bemiddelingsactiviteiten.
 6. Het bureau dient de opdrachtgevende werkgever en de werknemers juiste, tijdige en volledige informatie te verstrekken over de bemiddelingsactiviteiten en over de aard van de tewerkstelling.
 7. Persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische tests kunnen enkel plaatsvinden door of onder de verantwoordelijkheid van een psycholoog.
 8. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor vacatures waar geen reëel jobaanbod tegenover staat.
 9. Het bureau mag geen activiteiten uitoefenen die leiden tot een tewerkstelling die strijdig is met de openbare orde of waarvan het bureau duidelijk kan vaststellen dat ze een inbreuk inhouden op de sociale of fiscalewetgeving.
 10. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor zover deze verband houden met een staking, uitsluiting of een schorsing van een arbeidsovereenkomst, ten gevolge van het slechte weer of bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.
 11. Het bureau mag voor werknemers van vreemde nationaliteit bemiddelen als de reglementering inzake de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten wordt nageleefd.
 12. Het bureau mag niet in de plaats treden van de opdrachtgevende werkgever bij de aanwervings- of ontslagbeslissing of de onderhandelingen daarover.
 13. Het uitzendbureau mag geen uitzendactiviteiten verrichten door middel van een exclusiviteitsclausule.

83044 BELGISCH STAATSBLAD — 29.12.2010 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

14.1. Bemiddelingsbureaus van schouwspelartiesten en van betaalde sportbeoefenaars mogen slechts erelonen, commissielonen, bijdragen, toelatings- of inschrijvingsgelden, hierna commissielonen te noemen, ontvangen als aan de volgende voorwaarden is voldaan :
1° het commissieloon wordt vooraf vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen het bureau en de opdrachtgever. Als de private arbeidsbemiddeling wordt aangeboden samen met andere diensten, wordt het commissieloon voor de verschillende diensten afzonderlijk vastgelegd;
2° de werknemer stemt uitdrukkelijk en voorafgaand in met het commissieloon; 3° de partijen beschikken ieder over een origineel exemplaar van deze overeenkomst.
14.2. Het commissieloon voor de bemiddeling van de schouwspelartiest wordt berekend op de vergoeding die de schouwspelartiest zal ontvangen voor zijn prestatie.
Het commissieloon voor de bemiddeling van de betaalde sportbeoefenaar wordt berekend op het voorziene totale brutojaarinkomen van de betaalde sportbeoefenaar, en dit op de totale duur van het contract.
15. Elk uitzendbureau moet over een erkenning beschikken.
16. Het uitzendbureau moet bij zijn externe communicatie, dit wil zeggen : in zijn overeenkomsten, offertes, facturen, briefwisseling, emailverkeer, personeelsadvertenties die worden gepubliceerd via geschreven of visuele media en op zijn websites, melding maken van zijn erkenningsnummer.
17. Het bureau moet deze tekst overhandigen aan iedereen die een beroep doet op private arbeidsbemiddeling of moet deze tekst in extenso aanplakken in de voor het publiek toegankelijke lokalen van het bureau, op de plaats waar deze tekst het best kan worden gelezen.
18. Bureaus die als activiteiten hebben het bekendmaken van werkaanbiedingen via de geschreven, auditieve of visuele media (tv, kranten, internet, radio, enzovoort), moeten deze tekst in extenso kenbaar maken via het betrokken medium ofwel uitdrukkelijk de locatie (bijv. internetadres) vermelden waar deze tekst wordt ter beschikking wordt gesteld. Deze tekst moet op eenvoudig verzoek gratis ter beschikking worden gesteld door het bureau.
19. Het bureau moet de gedragscode onderschrijven en naleven. De gedragscode maakt integraal deel uit van deze tekst.
20. Klachten wegens vermeende inbreuk op de arbeidsbemiddelingwetgeving kunnen worden ingediend bij :
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingbureaus
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 21
1030 Brussel
telefoon : 02-553 44 73
fax :02-553 44 22
e-mail : arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be
Om ontvankelijk te zijn, moet de klacht gemotiveerd zijn en op duidelijke wijze omschrijven welke de vermeende inbreuk is. De anonimiteit van de klager wordt gewaarborgd.
21. Klachten kunnen ook worden ingediend bij : Departement Werk en Sociale Economie Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel
telefoon : 02 553 08 88
fax : 02-553 42 71
e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be
22. De volgende dienst is belast met het toezicht op en de handhaving van het arbeidsbemiddelingsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten :
Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 20
1030 Brussel
telefoon : 02-553 08 88
fax : 02-553 42 71
e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be
Gezien om gevoegd te worden als bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling.
Brussel, 10 december 2010.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

 

Hoe zit het met belastingen?

Je moet als student pas belastingen betalen op je inkomen zodra je niet meer ten laste bent van je ouders. Dit wil zeggen dat je voldoende verdient om niet langer financieel afhankelijk te zijn. Ook jouw ouders moeten meer belastingen betalen zodra jij boven deze grens uitkomt.

Je kan deze grens vinden op de website van de FOD Financiën.

Vergeet niet dat het invullen van je belastingsaangifte verplicht is. Ook als jobstudent en wanneer je inkomsten onder deze grens blijven. 

Heb ik recht op extralegale voordelen?

Heb jij als student recht op maaltijdcheques, vergoeding voor woon-werkverkeer of een eindejaarspremie? Meestal hangt het af van de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) of hoe lang je al bij hetzelfde bedrijf werkt.

Op maaltijdcheques kan je als student evengoed kans maken als andere werknemers. Maar uiteindelijk is het de werkgever die beslist aan wie maaltijdcheques worden toegekend. Het kan dus perfect zijn dat sommigen ze krijgen en anderen niet.

Een werkgever kan ervoor kiezen om een kilometervergoeding te betalen aan zijn werknemers. Dit is in het algemeen niet verplicht, maar is in bepaalde sectoren wel vaak in de cao's opgenomen.

Op een eindejaarspremie (= 13e maand) heb je waarschijnlijk geen recht. Dit alles hangt weer af van jouw cao of arbeidscontract. Meestal moet je minstens x aantal tijd aan de slag zijn bij het bedrijf voor je hier kans op maakt.

Word ik betaald tijdens de vakantie & feestdagen?

Het zou wel heel chill zijn mocht je als jobstudent betaald worden tijdens jouw vakantie. Maar omdat jij minder sociale bijdragen betaalt, heb jij dit recht jammer genoeg niet. 
Voor wettelijke feestdagen ligt dit gelukkig anders. Een feestdag kan tijdens of na je job vallen, hiervoor zijn dan ook andere regelingen.

Tijdens je job: Dan word jij gewoon betaald

Na je job: Als je 15 dagen tot een maand gewerkt hebt bij dezelfde werkgever, dan kan je tot 14 dagen na het einde van jouw contract nog betaald worden voor een feestdag. Als je meer dan een maand bij dezelfde werkgever gewerkt hebt, dan kan dit zelfs nog voor feestdagen die 30 dagen na het einde van jouw contract plaatsvinden.

Hoeveel moet ik afgeven aan sociale bijdragen?

Als je niet meer dan 50 dagen werkt en een studentenovereenkomst hebt met je werkgever, dan betaal je solidariteitsbijdragen. Dit bedraagt 2,71% van je brutoloon en is een stuk lager dan de normale sociale bijdrage. Jouw werkgever betaalt ook nog eens 5,42% van jouw brutoloon aan solidariteitsbijdrage. Voor een gewone job sta je over het algemeen een sociale bijdrage van 13,07% af.

Wat is het verschil tussen mijn bruto- en nettoloon?

Het brutoloon is het loon dat jouw werkgever uiteindelijk aan jou besteedt. Hiervan moet hij een deel aan de sociale bijdragen en belastingen afgeven. Het bedrag dat overblijft en uiteindelijk in jouw handen terecht komt is het nettoloon. 

Wanneer verlies ik mijn kinderbijslag?

Er zijn een paar beperkingen aan het werken als jobstudent. Zo heb je namelijk je 50 dagen waarin je tegen verminderde bijdragen mag werken, maar er is nog meer. Zo mag je in het eerste, tweede en vierde kwartaal niet meer dan 240 uur per kwartaal werken. Tijdens de zomervakantie (ofwel het derde kwartaal) mag je naar lievelust werken als je daarna verder studeert. Werk je toch een kwartaal meer dan 240 uur? Dan verlies je jouw kinderbijslag voor dat kwartaal. 

Wanneer krijg ik terug 50 dagen?

Normaal gezien krijg je bij het begin van ieder kalenderjaar weer 50 verse dagen om mee aan de slag te gaan. Dit geldt natuurlijk alleen als jouw hoofdstatuut bij het aanvang van dit jaar nog steeds student is. Het maakt dus niets uit als je het voorgaande jaar meer of minder dan 50 dagen gewerkt hebt. 

Jobstudent vs Werkstudent

Er is jammer genoeg geen officiële definitie van beide woorden. Maar we kunnen jou wel duidelijk maken hoe deze begrippen doorgaans gebruikt worden.

Jobstudent: Een student die meestal niet meer dan 50 dagen werkt aan verminderde sociale bijdragen.

Werkstudent: Een student die de normale sociale bijdragen betaalt op zijn job.

Mag ik bij meerdere werkgevers werken?

Natuurlijk mag dat! De keuze ligt volledig bij jou. Je kan zowel bij dezelfde werkgever blijven of jobhoppen zoveel je wilt. Zolang je een overeenkomst hebt met iedere werkgever en je contract respecteert is het allemaal ok.

Hoe zit het als ik een andere nationaliteit heb?

In principe mag iedereen die in België studeert een studentenjob uitoefenen. Dit is ongeacht jouw nationaliteit of afkomst. Mocht je een nationaliteit hebben van een land dat niet tot de Europese Unie behoort (behalve Bulgarije en Roemenië) of vanuit Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland of Zwitserland komen, dan contacteer je ons best even om te polsen of jij in België als jobstudent aan de slag mag.

Zelfs mensen die niet in België wonen of studeren mogen hier werken tegen verminderde sociale bijdragen. Sociale zekerheidsbijdragen ben je namelijk verschuldigd aan het land waarin je werkt.

Wat is studentenarbeid nu precies?

Tgoh, ja. Studentenarbeid is eigenlijk arbeid verricht door een student onder een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. Dit contract van beperkte duur beschermt de student tijdens deze periode.

Kan ik in de horeca werken als jobstudent?

Als je als jobstudent in de horeca aan het werk gaat, dan moet je net zoals de rest eerst je 50 dagen opgebruiken. Mocht je hier niet mee toekomen, dan kan je terugvallen op het systeem van gelegenheidsarbeid. De voordelen van deze twee systemen kan je dus nooit gelijktijdig gebruiken.

Een studentenjob, wat schuift dat?

Aha, de hamvraag natuurlijk. Wij kunnen jammer genoeg ook niet voorspellen wat jouw werkuren waard zullen zijn. Dat zal namelijk afhangen van de sector waarin je belandt, de aanwezigheid van CAO's, jouw leeftijd, etc. Onder de 18 jaar verdien je ongeveer 1025 EUR voor 40 dagen werken. Voor iemand boven de 22 jaar loopt dit op tot gemiddeld 2600 EUR.

Ik studeer bijna af, mag ik daarna nog een studentenjob doen?

Allereerst: Proficiat! TRAVAQ begrijpt nu eenmaal dat zoiets niet niets is. Maar om op je vraag te antwoorden: Misschien. Normaal gezien ben je geen student meer en maak je dus ook geen kans meer op een felbegeerde studentenjob. Maar, omdat de overheid jou zo leuk vindt mag jij tot 30 september aan verminderde sociale bijdrage werken (als je in juni afstudeert).

Wanneer mag ik een studentenjob doen?

Ieder kalenderjaar krijg je 50 dagen om te werken. Deze kan jij naar hartelust inplannen. Dit wil dus zeggen dat:

 • Je niet enkel in de zomer moet werken
 • Je niet 50 dagen aan een stuk moet werken
 • Je niet per sé alle 50 dagen moet opgebruiken
 • Je af en toe nog tijd hebt om iets te gaan drinken

Hoe lang duurt 1 werkdag?

De lengte van een dag verschilt voor een jobstudent met de rest van de wereld. Althans, zo denkt de overheid erover. Een dag duurt zo lang als je gewerkt hebt. Het maakt voor je 50 dagen dus niet uit of je een kwartier of van 9-5 werkt, ze tellen beide als één volledige dag.

Hoe zit het met mijn 50 dagen?

Ieder kalenderjaar krijg jij van onze overheid 50 dagen om je te bewijzen. Tijdens deze 50 dagen moet jij véél minder sociale bijdragen betalen (en hou je dus meer geld over voor jezelf). Je mag natuurlijk altijd meer dan 50 dagen werken, maar dan verlies je jouw voordeel van de verminderde sociale bijdragen op die extra gewerkte dagen. Mocht je meer dan 50 dagen werken, dan moet je jouw studentenovereenkomst wel nog eventjes aanpassen met je werkgever. 

Mag ik een studentenjob doen?

Niet iedereen kan zichzelf zomaar een jobstudent noemen. Om te beginnen moet je studeren, anders gaat de vlieger al niet op. Daarnaast is de minimumleeftijd voor deze club 16 jaar (behalve als jij 15 jaar oud bent en je de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs al achter de rug hebt, dan ben je ook welkom).

En wat als ik deeltijds onderwijs volg?

Dan kan je jezelf ook nog tot jobstudent kronen, maar je moet dan wel aan deze voorwaarden voldoen:

 • je doet je studentenjob enkel tijdens de schoolvakanties
 • je ontvangt geen overbruggingsuitkering (werkloosheidsverzekering)
 • je werkt niet met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst
 • je maakt geen leertijd door met een leercontract

Wanneer mag het niet?

Studenten die onderwijs met een beperkt leerplan volgen (bv. avondonderwijs) of een contract van meer dan 12 maanden hebben bij dezelfde werkgever komen jammer genoeg niet meer in aanmerking voor studentenjobs.

 

Door bedrijven

Hoe zit het met betaalde feestdagen?

Ook voor studenten geldt dezelfde reglementering voor feestdagen als bij andere werknemers. Zelfs na het aflopen van het contract kan de student recht hebben op een betaalde feestdag:

 • minder dan 15 dagen: er is geen bezoldiging 
 • van 15 dagen tot een maand, zonder onderbreking door de werknemer: dan moet je de feestdagen tijdens de 14 dagen die volgen op het einde van de overeenkomst of de tewerkstellingsperiode nog bezoldigen.
 • meer dan een maand, zonder onderbreking dankzij de werknemer: de werkgever is verplicht om de bezoldiging te betalen voor alle feestdagen die voorkomen tijdens de 30 dagen die volgen op het einde van de arbeidsovereenkomst of de tewerkstellingsperiode. 

Werken op zon- en feestdagen voor -18 jarigen

Jongeren onder de 18 jaar mogen niet worden tewerkgesteld op zondag of betaalde feestdagen, op een paar uitzonderingen na. Bovendien hebben deze jongeren recht op een bijkomende verlofdag die onmiddelijk volgt op of voorafgaat aan de zondag.
Jongeren mogen wel:

 • werken tijdens kerst- en paasvakanties
 • van Pinksterzondag tot 30 september

Hoeveel sociale bijdrage moet een jobstudent betalen?

Zolang een jobstudent niet langer dan 50 dagen werkt per kalenderjaar, heeft hij recht op verminderde sociale bijdrage. Tijdens deze 50 dagen moet de student 2,71% op zijn brutoloon afgeven aan solidariteitsbijdrage. Voor jou geldt dit ook. Dit bedrag staat gelijk aan 5,42% van het brutoloon van de jobstudent. Wanneer een student toch langer dan 50 dagen werkt, dan spreken we in het algemeen van een sociale zekerheidsbijdrage van 13,07%. Als de student jonger is dan 18 jaar dan ligt het percentage bijvoorbeeld al een stuk lager.

Wat moet er allemaal in een studentenovereenkomst?

Tgoh, een hele boel! 
Laten we beginnen met de begin- en einddatum van de tewerkstelling, identiteit en functiebeschrijving van de student. Ook de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur, het overeengekomen loon, het tijdstip van betaling en een beschrijving van de functie.

Kan ik de overeenkomst verbreken?

Ja hoor, dat kan. Zowel jij als de jobstudent kunnen de overeenkomst beëindigen, maar daar hoort wel een opzegtermijn bij. Als je een overeenkomst van een maand of minder hebt, dan krijgt de student 3 dagen opzegtermijn. Bij een overeenkomst over meer dan 1 maand, zijn dit 7 dagen.
Wanneer de student het contract opzegt dan krijgt hij 1 dag opzegtermijn bij een contract van minder dan een maand en 3 dagen voor een contract van langer dan een maand.
De opzegtermijn begint pas op de eerste maandag na het daadwerkelijke opzeggen.

Welk voordeel heb ik via TRAVAQ ?

Als je een jobstudent via TRAVAQ aanneemt, dan zorgen wij voor een minimum aan risico's. Zowel voor jou als voor de student. Wij zijn namelijk specialisten in sociale wetgeving en zorgen ervoor dat alle overeenkomsten nageleefd worden. Daarnaast kennen we de doelgroep erg goed met zijn eigen specifieke wensen en aanpak. We positioneren jouw bedrijf als boeiende werkgever, via onze site en onze matchmakers. We helpen je inzicht te krijgen hoe je in een flexibele arbeidsregeling studenten optimaal kan inzetten als teamgenoot van je vaste werknemers. 

Kan ik een jobstudent met proefperiode aannemen?

Ja dat kan. De eerste drie dagen worden volgens de wet op uitzendarbeid als proefperiode beschouwd. Beide partijen kunnen (tenzij anders overeengekomen) de overeenkomst beëindigen zonder gevolgen.

Hoeveel verdient een jobstudent?

Het is geen precieze wetenschap, maar de kosten van een jobstudent zijn voornamelijk afhankelijk van hun leeftijd. Om je toch een idee te geven kan je je richten op de volgende getallen. Een jobstudent verdient gemiddeld 1900 euro. Voor jobstudenten onder de 18 jaar ligt dit rond de 1025 euro en voor studenten ouder dan 22 jaar loopt dit op tot 2600 euro. Deze cijfers zijn berekend op basis van een werkperiode van ongeveer 41 dagen tijd dat de student zou werken.